Bamse.jpg

Privatlivspolitik

 

Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du giver til Svovlstikkerne, når du deltager som frivillig, giver en donation, bliver medlem eller leverandør til os. Du vil bl.a. kunne læse om hvilke persondata vi indsamler og hvordan disse håndteres.

Dataansvarlig

Svovlstikkerne
Hybenvej 18
4700 Næstved
CVR-nr: 32993575
Email: kontakt@svovlstikkerne.dk


Bidragsydere

En bidragsyder er dig som giver et bidrag, er privat eller firma Sponsor og eller kontaktperson for en fond.

 

Formål med indsamlingen af dine persondata

I Svovlstikkerne anvender vi dine persondata som bidragsyder til følgende:

Dig som giver et bidrag:
Vi behandler dine persondata for at kunne administrere dine indbetalinger, sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag, men ikke mindst - kunne indberette dit/dine bidrag til SKAT (hvis aftalt med dig).

Fond:
Vi behandler dine persondata i Svovlstikkerne’ ansøgning til din fond og til den efterfølgende administration af kontrakten med fonden.

Sponsor:
Vi behandler dine persondata for at kunne administrere dine indbetalinger, sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag, indberette dit/dine bidrag til SKAT (hvis aftalt med dig)


Hvilke persondata behandler vi?

For alle gælder at vi behandler dit navn og kontaktoplysninger, og hvor relevant din titel. For personer der giver et bidrag, behandler vi dit cpr.nr, hvis du har valgt, at vi skal indberette dit bidrag til SKAT. For virksomheder behandler vi CVR-nummer, hvis du har valgt at vi skal indberette til SKAT


Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med en fond, donor eller sponsor. Det er desuden Svovlstikkerne’ interesse at registrere kontaktpersoner på fonde, donorer og sponsorer, hvor vi vil søge om bidrag til Svovlstikkerne eller indgå et samarbejde.

Det er Svovlstikkerne’ ret at gemme data på de personer som giver et bidrag.

Bemærk at vi desuden er forpligtet af bogføringsloven til at gemme data om bidragsydere i fem år plus indeværende år!


Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Er du bidragsyder hos Svovlstikkerne, vil vi opbevare dine persondata i den tid, du er tilknyttet Svovlstikkerne, og fem år plus efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven. Bidragsydere registreres i en central database i Svovlstikkerne. Persondata på kontaktpersoner på donorer, fonde og sponsorer gemmes så længe det er relevant.


Deltager i aktiviteter

Vi gemmer dine data i vores frivillighedsarkiv, hvis du ønsker at blive kontaktet når vi har behov for hjælp.
Vi gemmer dit navn og kontaktoplysninger, så vi kan koordinere og kommunikere med dig om aktiviteten.


Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Hvis vi ikke har dit navn eller dine kontaktoplysninger, kan vi ikke kommunikere eller koordinere med dig om din deltagelse i vores aktiviteter.


Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Dine data vil blive opbevaret hos den, der leder/koordinerer den aktivitet, du deltager i.

Når aktiviteten afsluttes eller du meddeler Svovlstikkerne, at du ikke længere ønsker at være en del af vores frivillige, sletter vi dine data efterfølgende. 

 
Tilmelding til nyhedsbrev, m.m.

Formål med indsamlingen af dine persondata

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev så anvender vi dine persondata til at:
Fortælle om vores aktiviteter, samt sende dig markedsføringsmateriale og anden kommunikation

Hvilke persondata behandler vi?

Vi gemmer: navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og email.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Fordi behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig og for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

 Vi benytter som indsamlingsorganisation de data som vi har mulighed for i henhold databeskyttelseslovens § 13, stk.2, såfremt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er opfyldt. Organisationer godkendt efter ligningslovens §8A med en gyldig indsamlingstilladelse har lov til at gennemføre indsamlinger og opsøgende arbejde for at skaffe donorer med hjemmel i Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2 og Markedsføringslovens § 10, stk. 2.

Opbevaring og sletning af dine persondata

Hvis du har skrevet dig op til nyhedsbreve, eller henvendt dig for at få materiale eller på anden måde aktivt vist interesse for Svovlstikkerne, så sletter vi dine oplysninger når du framelder di nyhedsbrevet


Leverandør

Formål med indsamlingen af persondata

Er du nuværende eller potentiel leverandør, anvender vi dine persondata til at:
administrere kontrakten med dig som leverandør
kunne kontakte dig om et fremtidigt samarbejde

Hvilke persondata behandler vi?

Vi indsamler og gemmer leverandørers firmanavn, kontaktoplysninger, kontaktpersoner og underskrifter i forretningsdokumenter.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Når vi har indgået en kontrakt, har vi lov til at indsamle og gemme persondata på leverandører.

Opbevaring og sletning af dine persondata

Persondata på leverandører slettes, når de er forældede eller ikke længere relevante for Svovlstikkerne. Underskrifter i kontrakter, mv. slettes ikke, med mindre kontrakten er udløbet.


Medlem

Er du medlem hos Svovlstikkerne anvender vi dine persondata til at:

Kunne administrere dit medlemsforhold
Kontakte dig om medlemskab
Kunne sende dig information om dit medlemskab
Kunne indkalde samt give dig stemmeret ved Svovlstikkernes generalforsamlinger

Hvilke persondata behandler vi?

Vi behandler dit navn og kontaktoplysninger, og hvor relevant din titel.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Det er Svovlstikkerne’ legitime interesse at gemme data på de personer, der er medlem. Vi er desuden forpligtet af bogføringsloven til at gemme data i fem år plus indeværende år.

Når du indgår en aftale om medlemskab, er det Svovlstikkerne’ legitime interesse at registrere dit medlemskab, så vi kan administrere dit medlemsforhold og sikre, at du kan benytte din stemmeret ved din Svovlstikkerne-afdelings generalforsamling.

Svovlstikkerne har som velgørende organisation lov til at henvende sig til personer med det formål, at indgå aftale om medlemskab af organisationen jfr. markedsføringsloven.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Er du medlem hos Svovlstikkerne, vil vi opbevare dine persondata i den tid, du er tilknyttet Svovlstikkerne, og fem år plus efter indeværende år fra din sidste betaling i henhold til bogføringsloven. Medlemmer registreres i en ”Klubmodul” for Svovlstikkerne. Klubmodul overholder GDPR reglerne.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine persondata, er der en række rettigheder du kan gøre brug af. Disse er gennemgået nedenfor. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du skrive til Svovlstikkerne på kontakt@svovlstikkerne.dk

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest indenfor en måned fra din henvendelse. Klager gemmes som dokumentation i 3 år, hvor det herefter slettes.

Hvis du er forpligtet til at oplyse data om dig selv til Svovlstikkerne, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler data. Hvis du ikke vil afgive de persondata, som vi beder om, kan du ikke nødvendigvis yde et bidrag, blive medlem eller deltage i aktiviteter.


Oversigt over rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt få at vide, med hvilket formål de er indsamlet.

Berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de persondata, vi behandler om dig. Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine persondata (kun data vedrørende dig selv, som du selv har givet Svovlstikkerne) i et læsbart format.

Indsigelsesret

Du har ret til at bede Svovlstikkerne om ikke at behandle dine persondata i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Svovlstikkerne' legitime interesse.


Tilbagekalde dit samtykke

Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte persondata om dig, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage, i forhold til de data samtykket omfatter. Det, at du trækker dit samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til kontakt@svovlstikkerne.dk.

Al henvendelse vedr. ovenstående skal ske til kontakt@svovlstikkerne.dk.


Begrænsninger i rettighederne

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle persondata om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Svovlstikkerne. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

 
Behandlingssikkerhed

I Svovlstikkerne foregår vores behandling af persondata primært af valgte bestyrelsesmedlemmer.


Lovgivning, persondataregler og klagemulighed

I dette afsnit kan du bl.a. læse om den lovgivning, der ligger til grund for Svovlstikkerne behandling af persondata samt dine klagemuligheder i tilfælde af, at du er utilfreds med vores behandling af dine data.

Lovgivning

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af persondata er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

I tillæg hertil kommer Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (databeskyttelsesloven) vedtaget den 17. maj 2018.

Ydermere er Svovlstikkerne forpligtet af anden lovgivning i forhold til behandling af persondata, som f.eks. bogførings- og sundhedsloven. Persondataforordningen ophæver altså ikke de pligter og rettigheder som Svovlstikkerne har ifølge anden lovgivning.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Tlf.: 3319 3200
dt@datatilsynet.dk